Udhëzim i Ministrit të Kulturës Nr.269, datë 11.08.2020 “Për miratimin e dokumenteve standarde të konkurrimit publik për përzgjedhjen e subjekteve te pajisura me licencë për projektim, zbatim, mbikëqyrje dhe kolaudim në pasuritë kulturore, për kryerjen e investimeve me fonde publike në pasuritë kulturore” - Ministria e Kulturës
Postuar më: 26/08/2020

Udhëzim i Ministrit të Kulturës Nr.269, datë 11.08.2020 “Për miratimin e dokumenteve standarde të konkurrimit publik për përzgjedhjen e subjekteve te pajisura me licencë për projektim, zbatim, mbikëqyrje dhe kolaudim në pasuritë kulturore, për kryerjen e investimeve me fonde publike në pasuritë kulturore”